مصادیق تقلب در خسارت تصادفات اتومبیل

8/خرداد/1398
دانستنی های بیمه -
بدون دیدگاه

مصادیق تقلب در خسارت تصادفات اتومبیل

جابه جائی راننده وسرنشین بمنظور :

الف :دریافت خسارت از محل بیمه شخص ثالث اتومبیل

ب:فاقد گواهینامه بودن راننده   
 

 1. جایگزینی راننده به جای راننده اصلی در مواقعی که راننده زمان حادثه فاقد گواهینامه بوده یا از مشروبات الکلی ومواد مخدر وروانگردان استفاده نموده است .
 2. مخدوش کردن تاریخ حادثه (در کروکی پلیس یا پذیرش بیمارستان )بمنظور انطباق تاریخ حادثه با زمان اعتبار بیمه نامه
 3. دستکاری در مدارک پزشکی "پرونده بالینی " ومدارک پزشکی قانونی وافزایش درصدهای تعیین شده دیه
 4. جابه جائی وسیله نقلیه مقصر زمانی که وسیله اصلی فاقد بیمه می باشد با وسیله دارای بیمه نامه
 5. استفاده همزمان از بیمه ثالث وسیله مقصر وبیمه بدنه وسیله زیاندیده
 6. جابه جائی خودرو مقصر وزیاندیده در تصادفات خسارتی یا جانی بمنظور دریافت خسارت بیشتر با تبانی رانندگان
 7. خرید بیمه نامه بدنه برای خودروی تصادفی بعد از حادثه با نشان دادن خودروی مشابه از نظر رنگ ومدل وتیپ
 8. دستکاری ومخدوش کردن مدارک پزشکی ،گزارشهای پلیس و... بهنگام دریافت پرونده از مراجع واخذ کپی وبرابر اصل کردن آنها
 9. استفاده از برش واصل بیمه نامه های مفقودی با ارائه به شرکتهای بیمه وارائه خودروهائی که یا قبلاٌ تصادف داشته اند یا از شرکتهای دیگر خسارت دریافت کرده ویا فاقد بیمه نامه بوده اند
 10. جابه جائی مصدوم
 11. صحنه سازی
 12. جلوه دادن فوت یا مصدومیت افراد به دلیل حوادث رانندگی در حالیکه به دلایلی غیر از حادثه رانندگی در گذشته اند یا مصدوم شده اند
 13. ارتباط دادن صدمات قبلی با صدمات حادثه در پزشکی قانونی
 14. تطمیع نمایندگیهای صدور ویا کارشناسان تصادف ودریافت بیمه نامه وگزارش از آنها بعد از وقوع حادثه
 15. جابه جائی قطعات خودروی سالم بیمه شده یا قطعات تصادفی در خودروهایی که قطعاتی مثل دربها ،گلگیرها ،درب موتور و... پیچ ومهره ای است ودریافت خسارت
 16. اسیب رساندن به قسمت های از صورت با شیی تیز و شکست دندان ها یا بینی جهت استفاده از مبلغ بیشتری از دیه و یا نقص عضو
برچسب ها: بیمه حوادث در گرگان بیمه شخص ثالث در گرگان بیمه عمر در گرگان پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث در گرگان تقلب درخسارت تصادفات اتومبیل دریافت خسارت از محل بیمه شخص ثالث بیمه در گرگان مصادیق تقلب درخسارت تصادفات اتومبیلدیدگاه
دیدگاه شما :