بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدکودک‌ پاسارگاد

15/مهر/1398
مقالات -
بدون دیدگاه

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدکودک‌ پاسارگاد : در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، که ناشی از مسئولیت مدیر مهدکودک باشد، خسارت وارده، از طریق بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای پاسارگاد جبران خواهد شد. مدیر مهد کودک می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مربیان در قبال کودکان تحت مراقبت را نیز تحت پوشش قرار دهد. مسئولیت مدنی مدیر مهد کودک در قبال پرسنل تحت عنوان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پوشش داده خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني مذکور در متن بيمه نامه تأمين و جبران هزينه هاي پزشکي و همچنين جبران زيان هاي نقص عضو يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه زيانديدگان موضوع بيمه است.

همراه بیمه نامه های مذکور بیمه گذار می تواند جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث مانند همسایگان، افراد عبوری و سایرین را نیز در خواست نماید. یکی از مزایای بیمه نامه های مسئولیت بی نام بودن آنهاست . همچنین در صورتیکه بیمه گذار مایل باشد بیمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفیف می گردد.

عوامل موثر در محاسبه حق بیمه عبارتند از

ظرفیت نگهداری کودک
مدت بیمه نامه 
میزان تعهدات هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو
نگهداری یا عدم نگهداری از کودکان استثنائی
نگهداری یا عدم نگهداری از کودکان شیرخوار
برگزاری یا عدم برگزاری تورها و سفرهای گردشی  بیرون از مهد کودک

نکته مهم   درباره بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران مهدکودک ها

از آنجاییکه تعداد ظرفیت نگهداری کودک از عوامل مهم تعیین حق بیمه محسوب میگردد جهت جلوگیری از مشکلات حقوقی در زمان پرداخت خسارت حتما تعداد واقعی کودکان اعلام شود و چنانچه در طول مدت بیمه تغییراتی ایجاد شد حتما مراتب به اطلاع شرکت بیمه رسانیده شود .

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدکودک‌ پاسارگاد

چگونگی فسخ بیمه مسئولیت مدیران و مربیان مهدکودک ها از طرف بیمه گر

اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت يا اخطار قبلي كتبي۲۰ روز از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود :

۱- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين

۲- درصورت تشديدخطروعدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوط

۳- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه .

۴- بعد از پرداخت هر خسارت

چگونگی فسخ بیمه مسئولیت مدیران و مربیان مهدکودک ها از طرف بیمه گذار

در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.

*تبصره : درصورت فسخ ازطرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود‌(به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

ماده ۶- درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه بموجب بيمه نامه هاي ديگري نيزموردتامين قرارگرفته باشد تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خودبيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد .

ماده ۷- خسارت موضوع اين بيمه نامه بااطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد.

ماده۸- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذارهمان است كه درپيشنهادبيمه ومتن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغييرنشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي باطلاع بيمه گربرساند.درصورت تغيير نشاني و عدم اعلام آن به بيمه گر،نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبرشناخته مي شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدکودک‌ پاسارگاد در گرگان

ماده ۹- بيمه گرو بيمه گذارسعي خواهند كرد كليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل وفصل كنند دراينصورت هريك از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي مي كند. درصورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدورحكم داوري مي نمايند. درصورت عدم توافق در موارد داوري،رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.

ماده ۱۰- اين بيمه نامه برمبناي اظهارات كتبي بيمه گذار مندرج در پيشنهاد بيمه تنظيم گرديده و هرگونه تغييري درآن به موجب الحاقي صادره از طرف بيمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقي يا موافقتهايي كه بين طرفين به عمل آمده مطابقت نكند بيمه گذارموظف است ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، تغييرويا تصحيح الحاقي راكتباً خواستار شودوگرنه اوراق مذكورقطعي تلقي خواهد شد.

ماده ۱۱- مرور زمان دعوي ناشي از اين بيمه نامه دوسال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي شود.

ماده ۱۲- مواردي كه در اين بيمه نامه ذكر نشده است برطبق قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور عمل خواهد شد.

برچسب ها: بیمه مسئولیت حرفه ای در گرگان بیمه حوادث در گرگان بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدکودک‌ پاسارگاد در گرگان بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدکودک‌ در گرگان بیمه مسئولیت در گرگان بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهد بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدکودک‌ بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدکودک‌ پاسارگاددیدگاه
دیدگاه شما :