بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مکان‌های تفریحی در قبال استفاده کنندگان از دستگاههای شهربازی پاسارگاد

3/مهر/1398
بیمه مسئولیت -
مقالات -
بدون دیدگاه

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مکان‌های تفریحی در قبال استفاده کنندگان از دستگاههای شهربازی : این بیمه‌نامه خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی وارد به استفاده‌کنندگان از امکانات شهربازی یا اماکن تفریحی که ناشی از مسئولیت مدیر مجموعه باشد، را جبران می‌نماید. به شرط رعایت کلیه استانداردهای مربوط به تاسیسات و وسایل بازی موجود در شهربازی و وجود برنامه های مدون و علمی بازدیدهای دوره ای

مدیر شهربازی مسئولیت مشکلات احتمالی که در حین استفاده از دستگاه‌ها برای استفاده‌کنندگان رخ می‌دهد را بر عهده دارد. بیمه‌نامه مسئولیت مدیر شهربازی در مقابل استفاده‌کنندگان از دستگاه‌ها به منظور جبران خسارات ناشی از خطرات استفاده از دستگاه‌های شهربازی صادر می‌شود

مخاطبین بیمه نامه مسئولیت حرفه ای شهربازی چه کسانی هستند؟

مدیران شهر بازی, در قبال استفاده کنندگان از دستگاه های شهربازی به این بیمه نامه نیاز دارند

بیمه مسئولیت حرفه ای شهر بازی پاسارگاد چه خطراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

فوت

نقص عضو

خسارت مالی 

شرایط بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران شهر بازی پاسارگاد

شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها، استثنائات، وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار، مهلت اعلام خسارت، مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است. شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مکان‌های تفریحی در قبال استفاده کنندگان از دستگاههای شهربازی پاسارگاد

شرایط و فرایند فسخ بیمه مسئولیت حرفه ای شهر بازی

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین

در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه

در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه

بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

برچسب ها: بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مکان‌های تفریحی در گرگان فسخ بیمه مسئولیت حرفه ای شهر بازی بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مکان‌های تفریحی پاسارگاد در گرگان بیمه نامه مسئولیت حرفه ای شهربازی بیمه مسئولیت حرفه ای شهر بازی چه خطراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟ شرایط بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران شهر بازی بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مکان‌های تفریحی بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مکان‌های تفریحی در قبال استفاده کنندگان از دستگاههای شهربازی پاسارگاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مکان‌های تفریحی پاسارگاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مکان‌های تفریحیدیدگاه
دیدگاه شما :